PRYWATNY AKT OSKARŻENIA - co musisz o nim wiedzieć?


Jeśli jesteś ciekawy - gorąco zapraszam do lektury :)


1. Kto i kiedy może go wnieść?

W sytuacji, gdy zostałeś pokrzywdzony przestępstwem - a organy ścigania odmawiają wniesienia aktu oskarżenia - prawo daje Ci odpowiednie narzędzie, jakim jest prywatny akt oskarżenia.

Katalog spraw, w których możesz wnieść prywatny jest wąski - należą do niego poniższe przestępstwa:

 • zniesławienie – art. 212 k.k.
 • zniewaga – art. 216 k.k.
 • naruszenie nietykalności cielesnej – art. 217 k.k.
 • nieumyślne spowodowanie średniego uszczerbku na zdrowiu – art. 157 § 1 k.k.
 • spowodowanie lekkiego uszczerbku na zdrowiu – art. 157 § 2 k.k.

Pamiętaj! 
Na wniesienie prywatnego aktu oskarżenia masz rok od czasu, gdy dowiedziałeś się o osobie sprawcy przestępstwa, nie później jednak niż z upływem trzech lat od daty jego popełnienia.


2. Czym jest?

Prywatny akt oskarżenia jest niczym innym jak aktem oskarżenia sporządzonym przez pokrzywdzonego - bo jak wiesz (albo i nie) „standardowy” akt oskarżenia sporządza oskarżyciel publiczny (prokuratura / policja)

3. Co musi zawierać? 

Podstawowe elementy prywatnego aktu oskarżenia, o których mowa w art. 487 Kodeksu postępowania karnego to:

a.  Oznaczenie sądu
Będzie to sąd rejonowy, na którego obszarze doszło do popełnienia wobec Ciebie przestępstwa.

b. Twoje dane oraz dane osoby, którą oskarżasz 
Powinieneś wskazać imię, nazwisko oraz adres swój oraz oskarżonego. Niewskazanie tych danych nie pozwala nadać sprawie dalszego biegu i będzie skutkował zwrotem aktu oskarżenia.

c. Oznaczenie zarzucanego czynu 
Masz obowiązek wskazać kiedy i co się wydarzyło. Opis powinien być na tyle szczegółowy, aby Sąd nie miał wątpliwości w kwestii ustalenia: przebiegu zdarzenia, zachowania oskarżonego oraz szkody jaką poniosłeś.

d. Wskazanie dowodów 
Opisane w pkt. c okoliczności musisz poprzeć dowodami poprzez ich wskazanie w treści aktu (tj. świadkowie, dokumenty, nagrania).

e. Data i Twój podpis

f. Opłata
Opłata wynosi 300 zł. Możesz również wnosić o zwolnienie z kosztów sądowych - powinieneś złożyć wniosek, że nie jest się w stanie, bez uszczerbku finansowego koniecznego do utrzymania siebie lub rodziny, ponieść kosztów sądowych (należy dołączyć formularz - oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania).

g. Forma
Możesz wnieść go osobiście albo za pośrednictwem pełnomocnika – akt oskarżenia możesz wysłać przesyłką poleconą na poczcie albo złożyć na biurze podawczym Sądu.

f. Braki formalne
Jeżeli wniesiony akt oskarżenia będzie zawierał braki formalne, tj. niewskazanie, któregoś z powyższych elementów - Sąd wezwie Cię do usunięcia braków w terminie 7 dni pod rygorem uznania wniesionego prywatnego aktu oskarżenia za bezskuteczny.


Jak widzisz, sporządzenie prywatnego aktu oskarżenia to nic trudnego, więc w sytuacji, gdy zostaniesz ofiarą przestępstwa - nie jesteś bezsilny - możesz działać i sprawić, że sprawca zostanie ukarany! Jeśli chciałbyś uzyskać BEZPŁATNY WZÓR prywatnego aktu oskarżenia, który pomoże Ci w sprawniejszym jego sporządzeniu - zapraszam do kontaktu poprzez adres e-mail: adw.joannazysk@gmail.comW razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszam do kontaktu.

Komentarze

Popularne posty