DZIEŁO MA WADY - CO ROBIĆ?


Co zrobić, jeśli zleciłeś komuś wykonanie drzwi na wymiar, a wykonawca opóźnia się z ich wykonaniem albo wykonał te drzwi wadliwie (są za krótkie, nie domykają się)? 


Generalnie masz TRZY możliwości w zależności od etapu zaawansowania prac wykonawcy:


1. OPÓŹNIENIE Z WYKONANIEM DZIEŁA (art. 635 KC) 

wiesz, że dzieła nie uda się ukończyć w umówionym czasie,
nie musisz wyznaczać dodatkowego terminu na jego wykonanie,
możesz odstąpić od umowy PRZED upływem terminu do jego wykonania,
możesz odstąpić od umowy również PO upływie terminu do wykonania dzieła,
masz prawo żądać zwrotu już spełnionego świadczenia (zaliczki) oraz naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania,
FORMA: odstąpienie powinno być dokonane w zwykłej formie pisemnej.

    2. NIEWŁAŚCIWY SPOSÓB WYKONYWANIA DZIEŁA (art. 636 KC)

możesz wezwać wykonawcę do zmiany sposobu wykonania,
powinieneś wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin,
po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu możesz:

a. od umowy odstąpić (forma pisemna), jednocześnie możesz żądać zwrotu już spełnionego świadczenia (zaliczki)  albo

b. powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo wykonawcy.

   3. ODEBRANE DZIEŁO MA WADY - tu masz dwie możliwości:

       I.  możesz w ramach rękojmi żądać:
            a. wymiany drzwi na wolne od wad albo       
            b. naprawy drzwi         

(przy czym wykonawca może wybrać między wymianą albo naprawą, jeśli Twoje żądanie będzie dla niego znacznie droższe lub po prostu niemożliwe (nie ma już takiego drewna z jakiego wykonał drzwi).

jeżeli wadliwe drzwi zostały już zamontowane - możesz żądać demontażu i ponownego zamontowania nowych/naprawionych drzwi. 
wykonawca ponosi wszystkie koszty wymiany lub naprawy, w tym demontażu, dostarczenia rzeczy, ponownego zamontowania i uruchomienia. 
jeśli powierzyłeś te czynności innej osobie (bo wykonawca odmówił), możesz żądać od wykonawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania - do wysokości ceny drzwi.

     II.  możesz żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy (ale tylko wtedy, gdy wada jest istotna). 

WAŻNE! Jeśli tylko część spośród dostarczonych drzwi ma wady - uprawnienie do odstąpienia od umowy ogranicza się do drzwi wadliwych. Możesz żądać naprawienia szkody, którą poniosłeś na skutek wadliwego wykonania drzwi (zwrotu kosztów przewozu, przechowania, itp.)
WYJĄTEK! Odpowiedzialność wykonawcy jest wyłączona, jeżeli wada dzieła powstała z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez Ciebie.


Ostatnia kwestia - PRZEDAWNIENIE:
 Roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem 2 lat od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane - od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane.

Komentarze

Popularne posty