NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ 2.01️⃣. Uregulowania ustawy dostępne są również dla firm założonych po 31.01.2020 roku, ale przed 1.04.2020 roku.


a) Podobnie jak w przypadku postojowego, zmieniony zostaje termin graniczny rejestracji w ZUS – z 1 lutego na 1 kwietnia 2020 roku. Wcześniej przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność po 1 lutego, nie mogli skorzystać ze zwolnienia.

b) Tarcza 2.0. wprowadza nowe rozwiązania umożliwiające ustalenie liczby ubezpieczonych dla tych płatników, którzy rozpoczęli działalność po 1 lutego, ale przed 1 kwietnia 2020 roku. Dla płatników, którzy rozpoczęli działalność pomiędzy 1 lutego a 29 lutego, będzie to termin 31 marca, a dla rozpoczynających działalność pomiędzy 1 marca a 31 marca jest to termin 30 kwietnia 2020 r.


2️⃣. Zwolnienie ze składek ZUS dla firm zatrudniających od 10 do 49 pracowników (w wysokości 50%).


a) Tarcza 2.0. Rozszerza zwolnienie ze składek na płatników składek zatrudniających od 10 do 49 osób objętych ubezpieczeniami społecznymi. Zwolnienie będzie przysługiwało w wysokości 50 %  łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek za miesiące marzec - maj 2020 roku. 

b) Zwolnienie ze składek rozszerzono także na wszystkich płatników składek będących  spółdzielniami socjalnymi, bez względu na liczbę pracowników, jeśli były płatnikami przed dniem 1 kwietnia 2020 roku. Zwolnienie będzie przysługiwało w wysokości kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek za miesiące marzec-maj 2020 roku.

c) Do obliczania limitu ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczeń, który to limit ogranicza możliwość skorzystania ze zwolnienia ze składek – nie będą wliczani pracownicy młodociani.

3️⃣. Zwolnienia ze składek ZUS oraz wypłata mikropożyczek nie stanowią przychodu przedsiębiorstwa przy określaniu podatku dochodowego.


W związku z uzyskaniem zwolnienia z obowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek określonych w art. 31zo nie powstaje przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Przychodu takiego nie generuje bowiem mające umocowanie ustawowe zwolnienie z obowiązków o charakterze publicznoprawnym. Prawo do zwolnienia ma charakter ogólny i przysługuje wszystkim podmiotom spełniającym warunki do zwolnienia określone w przepisach prawa. Uzyskanie prawa do zwolnienia będzie zatem neutralne podatkowo.


4️⃣.  Świadczenie postojowe udzielane jest wielokrotnie (nie więcej niż 3x). 


Rozszerzona tarcza antykryzysowa zakłada możliwość ponownego przyznania świadczenia postojowego – nie więcej  jednak niż trzykrotnie. Świadczenie postojowe skierowane jest do wszystkich prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, zarówno tych prowadzących jednoosobową działalność, jak i zatrudniających pracowników, jak i osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych – jeśli spełnią określone warunki. Ponowne przyznanie świadczenia postojowego będzie mogło nastąpić w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty pierwszego świadczenia. Warunkiem jest złożenie oświadczenia, że sytuacja materialna się nie poprawiła.

5️⃣.  Zniesienie limitu przychodów przy świadczeniu postojowym.


Tacza 2.0. znosi warunek osiągnięcia przez przedsiębiorców przychodu poniżej 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (obecnie jest to kwota 15 595,74 zł).

6️⃣.  Mikropożyczka dla osób samozatrudnionych.


a) Zmiany zakładają rozszerzenie kręgu mikroprzedsiębiorców uprawnionych do uzyskania niskooprocentowanej pożyczki w wysokości do 5 tys. zł. Ze środków uzyskanych z pożyczki należy pokryć bieżące koszty prowadzenia działalności gospodarczej np. podatków, składek czy kosztów wynajmu lokalu.

b) Po zmianach pożyczkę będą mogły otrzymać również podmioty, które nie zatrudniają oraz nigdy nie zatrudniały pracowników. Dodatkową zmianą jest rezygnacja z warunku utrzymania przez mikroprzedsiębiorcę stanu zatrudnienia w stosunku do stanu na dzień 29 lutego 2020 roku.

c) Warunkiem umorzenia pożyczki jest prowadzenie działalności przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki, a następnie po upływie tych 3 miesięcy złożenie w terminie 14 dni wniosku o jej umorzenie. * * * 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszam do kontaktu poprzez:
 stronę internetową, Facebook oraz Instagram :)

Komentarze

Popularne posty