KORONAWIRUS A OPŁATY ZA ŻŁOBKI i PRZEDSZKOLA
Rodzicu!
Twoje dziecko nie chodzi obecnie do żłobka czy przedszkola a placówka żąda od Ciebie zapłaty całości czesnego? 

Co robić?

✅Co Twoja umowa przewiduje w takiej sytuacji? ⠀
✅Czy musisz płacić całość czesnego?
✅Czy  możesz odmówić zapłaty? ⠀
✅Czy możesz negocjować umowę? 


Poniżej przedstawiam Ci istotne informacje:

1️⃣ wyżywienie - rodzice nie są zobowiązani do ponoszenia tej opłaty, wyżywienie nie jest przecież dziecku wydawane;

2️⃣ czesne - zamknięcie placówek oświatowych z powodu siły wyższej (epidemia) skutkuje brakiem możliwości wykonania umowy przez te placówki, zatem opłata nie powinna być pobierana. W przeciwnym wypadku należy uznać, że takie żądanie mogłoby stanowić bezpodstawne wzbogacenie placówki. 

 Wynika to z treści art. 495 kc:

"§ 1. Jeżeli jedno ze świadczeń wzajemnych stało się niemożliwe wskutek okoliczności, za które żadna ze stron odpowiedzialności nie ponosi, strona, która miała to świadczenie spełnić, nie może żądać świadczenia wzajemnego, a w wypadku, gdy je już otrzymała, obowiązana jest do zwrotu według przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu.

§ 2.Jeżeli świadczenie jednej ze stron stało się niemożliwe tylko częściowo, strona ta traci prawo do odpowiedniej części świadczenia wzajemnego. Jednakże druga strona może od umowy odstąpić, jeżeli wykonanie częściowe nie miałoby dla niej znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez tę stronę cel umowy, wiadomy stronie, której świadczenie stało się częściowo niemożliwe."


Powyższy przepis zakłada zwrot uiszczonych opłat w przypadku, gdy płatność nastąpiła za dany okres z góry. 


Ponadto, w "Raporcie z kontroli wzorców umownych stosowanych przez przedszkola niepubliczne" Prezes UOKiK wniósł zastrzeżenia do postanowień uprawniających przedszkola do naliczania stawki czesnego, lub jego określonej części, za okresy w których placówka jest nieczynna. Wobec powyższego wszelkie postanowienia uprawniające przedszkola do naliczania czesnego należy uznać za naruszające klauzulę generalną, zawartą w art. 3851 §1 kc., jako sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszające interesy konsumentów oraz za niedozwolone postanowienie umowne, o którym mowa w art. 385(3) pkt 22 kc., zgodnie z którym niedozwolonymi postanowieniami umownymi są takie, które przewidują obowiązek wykonania zobowiązania przez konsumenta pomimo niewykonania zobowiązania przez jego kontrahenta. 

W ocenie Prezesa UOKiK strony umowy powinny starać się porozumieć w jaki sposób rozliczać koszty czesnego, uwzględniając, że z jednej strony de facto opiekę nad dziećmi w tym czasie sprawują rodzice, z drugiej że placówka musi być bez przerwy utrzymywana, żeby po okresie epidemii dzieci mogły do niej wrócić. Należy jednak podkreślić, że ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej spoczywa przede wszystkim na przedsiębiorcy i nie powinien on podejmować prób, w wyniku zaistnienia sytuacji nadzwyczajnej, obciążenia nim wyłącznie albo prawie wyłącznie konsumenta. W podobnie trudnej sytuacji znalazły się również inne instytucje, np. kulturalne, które muszą się utrzymać bez wpływu środków od konsumentów.

Argumentem przeciwnym może być okoliczność, iż te placówki oświatowe pozostają w gotowości do świadczenia usług. ⚠️


Z tego względu każdy przypadek należy analizować indywidualnie, weryfikując w tym zakresie postanowienia zawartej przez rodziców dziecka umowy. 


W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszam do kontaktu poprzez:Komentarze

Popularne posty